001 1

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ได้เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายกรมการข้าวและศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ณ กรมการข้าว โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน
ในปี 2564 ร่วมกับ คณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ได้เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายกรมการข้าวและศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารสำนักงานกรมการข้าว โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ชุมชน ในปี 2564 ร่วมกับ คณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ
     สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมการข้าวและศูนย์ข้าวชุมชนซึ่ง ณ ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน ตามระเบียบกรมการข้าว ว่าด้วยศูนย์ข้าวชุมชน พ.ศ.2560 ทั้งหมด 2312 แห่ง ใน 74 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ) เพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานนโยบายด้านข้าว ทั้งนี้ได้มีการเตรียมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ข้าวชุมชน ทั้งในด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อไปสู่ชั้นพันธุ์จำหน่าย และการสร้างชาวนาอาสาให้เป็นผู้ช่วยในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวในระดับพื้นที่ต่อไป

ภาพกิจกรรม

 001

107512742 2344148402555746 7261081287462571965 n

003

002

004

005

107478505 2344148189222434 3811467420682243355 n