001

นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563  ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

      นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา โดยมีนายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง และศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน สำหรับการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมารายหน่วยงาน การขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งหารือปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กับหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชน รวมทั้งร่วมกันการวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นแหล่งผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม

108863201 2347646538872599 9009685322639398873 n

107724563 2347646578872595 444844418884073797 n

107877808 2347646682205918 6595885206478184238 n

108052879 2347646612205925 1777065367842439307 n

108165591 2347646798872573 8355408509597021397 n