001

นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดแพร่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

     นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลวังหงษ์ หมู่5 ตำบลวังหงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อรับฟังปัญหา และแนวทางการพัฒนาของศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งศูนย์ข้าวชุมชนตำบลวังหงษ์ มีสมาชิกทั้งหมด 24 ราย มีพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 300 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข6 กข10 กข14 สันป่าตอง 1 และข้าวขาวดอกมะลิ 105 รวมผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตได้ 150 ตัน ซึ่งจะผลิตข้าวตามความต้องการของตลาด ในปีที่ผ่านมาประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้ขาดน้ำในการทำนาและมีความต้องการเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในการผลิต มีการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชนและจังหวัดใกล้เคียง ในปัจจุบันมีสมาชิกซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมดำเนินงานในการวางแผนการผลิตข้าว ในอนาคตมีแนวคิดที่จะรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง เพื่อมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม

108101967 175245844002352 5921380544648742369 o

108108022 175245770669026 2715773142822267183 o

109789400 175245880669015 5705969591594701750 o

107952970 175245730669030 8265715564030830264 o