002

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยนางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

      นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยนางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สำหรับการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมารายหน่วยงาน การขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งหารือปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชน รวมทั้งร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นแหล่งผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของชุมชนต่อไป วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม

109626486 175512203975716 1815619262726038579 o

004

005

003

109883218 175512313975705 1003184411220919238 o