001

นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563  ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

 นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมในการนี้ได้มีนายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์และนายศราวุธ ประดับคำ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ เข้าร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ และศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี สำหรับการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงาน รายหน่วยงาน การขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งหารือปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชน รวมทั้งร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นแหล่งผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม

109777615 2352543835049536 6737907855980136103 n

110337382 2352543888382864 4133481618842932195 n

109874089 2352543908382862 7679607808744141782 n

111237719 2352543801716206 701830739838138597 n

110881152 2352543751716211 1956633377788286746 n