001

นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

     นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลกุดน้ำใส หมู่1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังปัญหา และแนวทางการพัฒนาของศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งศูนย์ข้าวชุมชนตำบลกุดน้ำใสได้ขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนกับกรมการข้าวใน ปี 2562 มีสมาชิกทั้งหมด 42 ราย ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข6 และขาวดอกมะลิ 105 ที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ปลูกข้าวในระบบอินทรีย์และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสำหรับข้าว (GAP) ก่อนมีการเข้าร่วมจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและร่วมเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นและจัดทำนาขั้นบันไดสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำหรับ ปี 2563 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลกุดน้ำใส เป็นศูนย์ข้าวชุมชนแห่งหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จากกรมการข้าว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม

113276399 2353003541670232 4664813568220134640 n

110107414 2353003318336921 4923280723617042810 n

111009815 2353003355003584 4501055110873611813 n

002

003

113276399 2353003225003597 3912218728876321587 n