011

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร Developing Farmer ปี 2563 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดชลบุรีฃ ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธรที่ปรึกษาหลักสูตรมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในวันแรกของการฝึกอบรม

     สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร Developing Farmer ปี 2563 หลักสูตร “การทำนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดชลบุรี โดยในวันแรกของการฝึกอบรม ได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ที่ปรึกษาหลักสูตรมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ บรรยายในหัวข้อ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
     การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพทำนา ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งและลดความเสี่ยงด้านรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

000

009

003

004

007

008

010