000

นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุม
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

     นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ห้องสุขี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุม
     สำหรับการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์ข้าวชุมชนจาก
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เข้าร่วมการประชุม และได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงาน รายงานผล การขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งหารือปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชน รวมทั้งร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นแหล่งผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของชุมชนต่อไป
     สำหรับปัญหาที่ศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่พบในการดำเนินงานคือการได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ภายในประเทศอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ทางศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวจะได้เร่งดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ปี 2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม

001

002

003

004

005

109129604 2354085441562042 6939887837426821629 n

110245980 2354085864895333 9006549003332891717 n