001

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

     สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 พบว่าศูนย์ข้าวชุมชนดังกล่าวมีสมาชิก จำนวน 36 ราย พื้นที่ 510 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 ชนิดเดียวเป็นหลัก สำหรับในปีการผลิต 2562/2563 มีผลผลิตประมาณ 200 ตัน ซึ่งทางกลุ่มได้เข้าร่วมเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี และอีกส่วนหนึ่ง กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาเยีย และยังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (อินทรีย์ 1 ล้านไร่) จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากพื้นที่ของศูนย์ข้าวชุมชนไม่อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน จึงประสบปัญหาแล้ง ฝนทิ้งช่วง แหล่งน้ำในพื้นที่รวมไปถึงบ่อน้ำบาดาลไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าว และในส่วนเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มี ได้แก่ เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ก็ไม่เพียงพอต่อปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีกำลังผลิต 1 ตันต่อวัน สำหรับ ปี 2563 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาเรืองเป็นศูนย์ข้าวชุมชนแห่งหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว และเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 3 ตัน จากกรมการข้าว เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับทางศูนย์ข้าวชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม

110107979 2355979394705980 8034186795497247612 n

110272047 2355979471372639 8655395359601569619 n

112113078 2355979308039322 3144605263591199 n