001

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาเยีย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

     สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาเยีย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันมีสมาชิก 21 ราย ปลูกข้าวในระบบอินทรีย์และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสำหรับข้าว (GAP) ก่อนมีการเข้าร่วมเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี พันธุ์ข้าวที่ปลูกได้แก่ พันธุ์ กข15 และขาวดอกมะลิ 105 โดยมีใบอนุญาตผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืชฯ ผลผลิตเมล็ดพันธุ์นอกจากส่งให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ยังได้ กระจายเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาเยียและเกษตรกรในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง มีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนที่เป็นเครือข่ายใกล้เคียง เนื่องจากไม่มีเครื่องจักรกลการเกษตรในการอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ปัจจุบันเป็นการเก็บเกี่ยวด้วยเคียว มัดเป็นฟ่อนตากในนาให้แห้งก่อน นวดข้าว จึงทำให้มีอัตราความชื้นในข้าวสูง การดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนเริ่มมีชาวนารุ่นใหม่มาสืบทอดอาชีพการทำนาในชุมชน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

 ภาพกิจกรรม

110334090 2355977771372809 1935701741998760608 n

111001753 2355977831372803 5225493497680743839 n

113432770 2355977894706130 8571390993552706906 n