001

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุก หมู่ 1 และหมู่ 12 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

     สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุก หมู่ 1 และหมู่ 12 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนกับกรมการข้าว ปี 2560 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 76 ราย ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข15 และขาวดอกมะลิ 105 ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) จากกรมการข้าว ใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2563 – 2565 จากกรมการข้าว และใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า จากกรมวิชาการเกษตร สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตที่ได้ นอกจากส่งให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญแล้ว ได้กระจายตามความต้องการของสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุก และสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ นิกจากปัญหาความแห้งแล้ง ที่อาจทำให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ตามเป้าที่กำหนด ที่ศูนย์ข้าวชุมชนนี้ยังคงต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรที่จะช่วยในการเสริมศักยภาพในการผลิต การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้มาตรฐานชั้นพันธุ์จำหน่าย สมาชิกในกลุ่มใช้วิธีการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยมือ และมีการจ้างแรงงานในชุมชนมาช่วยเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ ทำให้มีความล่าช้า แต่ด้วยวิธีการนี้จึงทำให้มั่นใจในคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุกที่ได้ผลิตออกสู่ท้องตลาด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม

114744252 2355976054706314 2899298680142547903 n

111007926 2355976241372962 3165093581520364147 n

110785745 2355976158039637 3556242033520187951 n

110107979 2355976008039652 6313772525677978786 n