001

ท่านทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

 กรมการข้าวเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน ตั้งเป้าพัฒนาสู่ศูนย์กลางการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

     นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงาน วันที่ 6 สิงหาคม 2563
     การสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายดังกล่าว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ภายในงานประกอบด้วยคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กว่า 325 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของศูนย์ข้าวชุมชนร่วมกับกรมการข้าวอย่างเป็นระบบ และสร้างศูนย์ข้าวชุมชนให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งต้องอาศัยหลายปัจจัย ประกอบด้วย การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากกรมการข้าว การใช้เครื่องมือในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การมีระบบควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และการเชื่อมโยงตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้สามารถพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่ชาวนาทั่วประเทศต่อไป

002

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา ดังนี้
   1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายด้านการผลิตข้าวและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนและองค์กรชาวนา” โดยได้รับเกียรติจาก นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   2. การมอบรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 4 สาขา
   3. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 โดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

006

   4.การบรรยาย เรื่อง “ความสำคัญและแนวทางการเข้าระบบการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ข้าวเปลือก) ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518” โดย นายพิชิต เหลืองหิรัญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร
   5.การแบ่งกุล่มเพื่อร่วมการวางแผนและถอดบทเรียน แบ่งเป็น 1) การวางแผนการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในระดับเขตและประเทศ 2) การถอดบทเรียนด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพดี และ 3) การชี้แจงวิธีการและฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อทำฐานข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชน
   6. การนำเสนอและสรุปผลแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน โดย คณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ

005

     ทั้งนี้ กรมการข้าวมีแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชน ให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้เองอย่างเพียงพอและต่อเนื่องในชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตข้าวและชาวนา รวมทั้งกำหนดแนวทางการผลิตข้าวอย่างเป็นระบบและมีการบริหารจัดการที่ดี โดยในปี 2563 ได้ดำเนินกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 400 แห่ง ให้สามารถผลิตได้ไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อศูนย์ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 6 สิงหาคม 2563 

003