001

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษและมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาภายในงานสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ซึ่งจัดโดยกรมการข้าว ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563

กระทรวงเกษตรฯ เร่งผลักดันศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ ตั้งเป้าพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่างเต็มรูปแบบ

   นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษและมอบนโยบายในเรื่อง “การผลิตข้าวและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนและองค์กรชาวนา” ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาภายในงานสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งจัดโดยกรมการข้าว ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้บริหารกรมการข้าว ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 325 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วันที่ 7 สิงหาคม 2563

117178565 2365112223792697 2293448777722305086 o

    นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับงานในเรื่องข้าวและชาวนาเสมอ เพราะข้าวคืออาหารหลักประจำชาติ และชาวนาก็คือผู้สร้างความมั่นคงทางอาหาร อีกทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวก็เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก เปรียบเสมือนหัวใจของการเพาะปลูก ถ้าได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีก็จะยิ่งทำให้ได้ผลผลิตดียิ่งขึ้น ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงพยายามสร้างระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งพี่น้องชาวศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศมีส่วนสำคัญที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันกับกรมการข้าว เพื่อดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้เพียงพอกับความต้องการ โดยในปีนี้นับเป็นโอกาสดีที่ได้มีการสนับสนุนศูนย์ข้าวชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งด้านปัจจัยการผลิตที่สำคัญ คือ เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากกรมการข้าว ศูนย์ละ 3 ตัน ระบบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ และที่สำคัญคือ เป็นปีแรกที่ได้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 20 ชุด และเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 200 ชุด ให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะส่งผลให้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ โดยตั้งเป้าให้ศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อศูนย์
   โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมอบรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย รางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ได้แก่ นางรจนา สีวันทา เกษตรกร จ.สุรินทร์ รางวัลกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม จ.กำแพงเพชร รางวัลศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกระสัง จ.นครราชสีมา และรางวัลศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าเยี่ยม จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับศูนย์ ประจำปี 2563 อีกด้วย

117239083 2365112297126023 1171407182920495172 o

117131354 2365112347126018 9048695526014862585 o

116682835 2365112787125974 7047862562998645692 o

117394589 2365112850459301 5774000601252771891 o

117596691 2365113323792587 2082561106149836507 o

003

004

002

117350338 2365112157126037 679616441980957540 n