001

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวลงพื้นที่แปลงนาเรียนรู้ “โครงการตั้งศูนย์การเรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ”
จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 8 สิงหาคม 2563

"ประภัตร" ติดตามแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะคืบหน้า เร่งวางแผนการดำเนินงานเพื่อชาวนาและเกษตรกร
     ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ตลอดจนภาคเอกชน ลงพื้นที่แปลงนาเรียนรู้ “โครงการตั้งศูนย์การเรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ” เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมพื้นที่ พร้อมหารือร่วมกันวางแผน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการดำเนินงานที่บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ แปลงนาเรียนรู้ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 8 สิงหาคม 2563

ภาพกิจกรรม

117108632 3198717543548989 8495590815537005258 o

117097002 3198717710215639 4502880552017299098 o

002

003

004

117390429 3198719270215483 2704902665375292920 o