118267684 2381372322166687 8144963153862966313 n

นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และนายทวีวัฒน์ ไชยวีระ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม(Zoning) ณ  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563

    นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และนายทวีวัฒน์ ไชยวีระ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม(Zoning) โดยมี นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน และนายก ฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีกล่าวรายงาน ณ แปลงสาธิตเทคโนโลยีข้าวซีบูกันตัง ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
     สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และแสดงเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสม รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป กว่า 500 คน ได้เรียนรู้ และนำเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ไปปรับใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว ภายในงานนอกจากการแสดงการทำขวัญข้าวซึ่งเป็นวัฒธรรมของจังหวัดปัตตานี แล้ว ได้มีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพันธ์ุข้าวพื้นเมืองต่างๆ อาทิ ข้าวเจ้าซีบูกันตัง 5 ข้าวเจ้าหอมกระดังงา 59 ข้าวเจ้าเล็บนกปัตตานี และข้าวเจ้าช่อลุง 97 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ส่งเสริมให้ชาวนาปลูกในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย การสาธิตการไถกลบตอซังข้าว การใช้รถปักดำนาเเบบนั่งขับ รวมถึงการเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพื้นเมือง และสินค้าข้าวคุณภาพ

ภาพกิจกรรม

118289555 2381372622166657 6007900286013414723 n

118297437 2381372598833326 6569851149898975412 n

001

002

003

004