001

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการในพื้นที่พัฒนาการดำเนินงานโครงการร่วมกันภายใต้แผนบูรณาการ โดยมี นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

     นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี กรมการข้าว สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการร่วมกันภายใต้แผนบูรณาการ โดยมี นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงาน ณ โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

002

     สำหรับการดำเนินงานโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการบูรณาการระหว่างกรมการข้าว ร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) โดยการดำเนินโครงการฯ เป็นการสนับสนุนนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน มุ่งเป้าให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งขยายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยมุ่งเน้นการปรับพื้นที่นาร้างให้กลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบริโภค การเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสมให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายสำคัญของโครงการฯ คือ การฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง และเพิ่มรายได้จากการผลิตข้าวของชาวนาที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชาวนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน

003

118700615 2386001791703740 3423740963078991845 n

004

005