119211670 2396942377276348 1185174040933846645 o

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลขี้เหล็ก อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุทัศน์ ศูนย์กาย ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลขี้เหล็ก เป็นผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

     สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลขี้เหล็ก อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุทัศน์ ศูนย์กาย ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลขี้เหล็ก เป็นผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
     ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลขี้เหล็ก ปัจจุบันมีสมาชิก 20 ราย มีพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ 300 ไร่ โดยปลูกข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 และทางศูนย์ข้าวชุมชนมีมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทางศูนย์จะผลิตตามความต้องการของลูกค้า และจะประชุมสมาชิกก่อนการเพาะปลูก ทั้งนี้ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลขี้เหล็กได้รับการสนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว และเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าว ใน ปี 2563

ภาพกิจกรรม

119211670 2396942377276348 1185174040933846645 o

119200277 2396942513943001 5610350094434968603 o

119471599 2396942410609678 6265530775070000964 o

119568947 2396942493943003 7645410325015377964 o