119564991 2397094303927822 5965221115667165793 o

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้ร่วมติดตามการดำเนินงานของ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสันป่ายาง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

     เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้ร่วมติดตามการดำเนินงานของ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสันป่ายาง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
     นายสุทิน แสงมณี ประธานศูนย์ข้าวชุมชน ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสันป่ายาง ซึ่งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมหลักส่งเสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ปัจจุบันมีสมาชิก 22 ราย พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์สันป่าตอง 1 ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ประมาณ 70 ไร่ โดยมีการจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตได้ให้กับสมาชิกตามความต้องการ และสามารถส่งจำหน่ายให้กับชุมชนใกล้เคียง

ภาพกิจกรรม

119564991 2397094303927822 5965221115667165793 o

119183704 2397094457261140 1525787489186358834 o

119353426 2397094370594482 7818177537145368473 o

119473867 2397094403927812 2412140501973358902 o