119729422 2398624750441444 573306755083001919 o

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลผลิต ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า และกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 17 กันยายน 2563

ภาพกิจกรรม

119729421 2398625023774750 8531968022676620082 o

119890634 2398626010441318 2194063358816528862 o

119743022 2398625277108058 5659520876120595006 o

119651837 2398625453774707 2564031829748596898 o

119547320 2398625877107998 8767758860539420534 o

119783837 2398625713774681 6578398452183494826 o

119729422 2398624750441444 573306755083001919 o