วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563  นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการจัดจ้างโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้องยกเลิกตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 67 (3)

1

 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563  นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการจัดจ้างโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้องยกเลิกตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 67 (3) ครั้งที่ 2/2543 โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ cat conference ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการและผู้แทนจากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว สำนักบริหารกลาง กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและอินทรีย์ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว  ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร กองวิจัยและพัฒนาข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว กรมการข้าว   

ภาพการประชุม

1

2

3

4

5

6

7