001

นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิทยากรหลักการผลิตข้าวที่ยั่งยืน (SRP)” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน  (GIZ) เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวที่ยั่งยืน วันที่ 8 ตุลาคม 2563

     นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิทยากรหลักการผลิตข้าวที่ยั่งยืน (SRP)” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน  (GIZ) เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ Thai-German Climate Programme – Agricuture Component (TGCP-Agricuturre) และ โครงการ Thai Rice Nationally Appropriate Mitigation Action (Thai Rice NAMA) โดยสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้ยอมรับการผลิตข้ามตามมาตรฐานการผลิตข้าวที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และความสามารถของเกษตรกร โอกาสนี้ นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย วันที่ 8 ตุลาคม 2563
     การฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย โดยการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ (Smart Officers) และเกษตรกรชั้นนำ (Smart Farmer) ให้มีความรู้และเข้าใจหลักการผลิตข้าวที่ยั่งยืน และสามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลักในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลต่อไป ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel จังหวัดนครสวรรค์

ภาพกิจกรรม

120928214 2414674222169830 3011372852139681872 n

120867970 2414674248836494 2142247904956134673 n

120858097 2414674355503150 577636300949374603 n

120903043 2414674402169812 3152189354373201069 n

120919900 2414674445503141 2674762499900445143 n

120998569 2414674482169804 1091030130963674457 n

120867651 2414674318836487 1607178024210144236 n

120959561 2414674185503167 7841634173159932750 n