120953158 2417731081864144 5929242763512590807 o001 1

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่ง และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ปลูก เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

ภาพกิกจกรรม

120955017 2417731225197463 1503261610010125439 o

121061297 2417731388530780 3293264303478320662 o

121166400 2417731438530775 1875071794089842202 o

121121426 2417731495197436 1801707788782629243 o

333

444

120953158 2417731081864144 5929242763512590807 o

121033715 2417731158530803 1880755699748744192 o