001

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นางสาวณฐวรรณ มหาวรรณ์ Smart Farmer ด้านข้าว ณ หมู่ 2 ตำบลชุมเมือง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรา
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

 ภาพกิจกรรม

652592

652594

652595

652593

652596