001

นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงาน ปี 2564- 2565 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

     นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงาน ปี 2564- 2565 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยมีนางสาวเธียรรัตน์ แก้วนะ ประธานและสมาชิกในกลุ่มได้รายงานผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยพบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง  ค่าเตรียมดิน และค่าเก็บเกี่ยวราคาสูง สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะ ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นศูนย์ข้าวชุมชนป่าชิง จะณะแบ่งสุข ซึ่งที่ทำการตั้งอยู่ที่ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 

ภาพกิจกรรม

S 45932549

003

002

S 45932554