001

นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

     นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายสุวิทย์ แก้วมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี และนายธานนท์ ดำประเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 - 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ข้าวชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ภาพกิกจรรม

S 45932560

S 45932562

S 45932563

S 45932563

S 45932565