001

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม “เกษตรอัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

     ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม “เกษตรอัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นายกิติโชติ จันทร์ศรีตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต น.ส.นภาพร กลางท่าไค่ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานในสังกัด ร่วมกับภาคเอกชน เตรียมจัดงานมหกรรม “เกษตรอัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน ถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี “เกษตรอัจฉริยะ” มาปรับใช้ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มการผลิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
     ภายในงานประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ การจัดแสดงผลงานวิจัยพันธุ์ข้าว นวัตกรรมการลดต้นทุน การแปรรูปและจำหน่ายข้าว จากกรมการข้าว นิทรรศการวันดินโลก สาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา จากกรมพัฒนาที่ดิน นิทรรศด้านน้ำ จากกรมชลประทาน การประกวดปลาสวยงามจากกรมประมง นิทรรศการ Application Smart ME จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมถึงสินค้าอุปโภคในราคาถูก เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้เข้าชมงาน ได้ชมและศึกษาความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัย นำกลับไปปฏิบัติ สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ภาพกิจกรรม

127887674 2454917864812132 5008278294547442877 n

002

003

004

127803604 2454918031478782 3105376307087185066 n

127097584 2454917894812129 3126481602283613451 n