001

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวางแผนและพัฒนาการทำงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวเจ้าพื้นนุ่ม" โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

     นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวางแผนและพัฒนาการทำงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวเจ้าพื้นนุ่ม" โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ นายธนันท์ หาญเกริกไกร นางสาวชวนชม ดีรัศมี รศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์ และนายวรวุธ เหล่าสะพาน ร่วมบรรยายให้ความรู้เพื่อระดมความคิดในการวางแผนด้านการปรับปรุงพันธุ์ ทิศทางการผลิตข้าว แนวโน้มผู้บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนร่วมจัดทำแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวเจ้าพื้นนุ่ม เพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 และข้าวเจ้าพื้นนุ่มแบบครบวงจร เนื่องจากปัจจุบันในตลาดโลกมีความต้องการข้าวคุณภาพและคำนึงถึงรสชาติมากยิ่งขึ้น โดยข้าวเจ้าพื้นนุ่มกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน ฮ่องกง และตลาดอาเซียน รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมในประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการซื้อและตลาดมีโอกาสขยายตัวสูง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563
     โอกาสนี้ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ร่วมวางแผนการดำเนินงานแบบครบวงจร โดยมีผู้แทนกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ผู้แทนกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ และผู้แทนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ร่วมสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เพื่อทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
     ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2563 ณ บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพกิจกรรม

127580285 2459459254357993 1803952735487018877 n

128731303 2459459234357995 1308434668072152507 n

128862464 2459459284357990 1379841982771648102 n

005

006

002

003

004

128344040 2459459211024664 1605784710595644804 n