001

ท่านประภัตร โพสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการจัดงานมหกรรม "เกษตรอัจฉริยะ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 6 ธันวาคม 2563

     ท่านประภัตร โพสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการจัดงานมหกรรม "เกษตรอัจฉริยะ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมประชุม ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 6 ธันวาคม 2563

ภาพกิจกรรม

129264081 2462318334072085 4149562367365683179 n

129274106 2462318414072077 3052538466917478846 n

129281273 2462318447405407 2441839409104480118 n

130277168 2462318470738738 8430030432512778957 n