001

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงนาอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2564  วันที่ 14 ธันวาคม 2563

     นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงนาอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2564 โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โอกาสนี้คณะผู้บริหารกรมการข้าว นำโดยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว วันที่ 14 ธันวาคม 2563
     การจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านข้าว (แปลงนาอัจฉริยะ) ในพื้นที่ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี แห่งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมดำเนินการ นำโดยกรมการข้าว โดยสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เข้ามาร่วมศึกษาทดลอง โดยการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสมในด้านต่างๆ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดสู่เกษตรกรซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรตระหนักถึงการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และเป็นทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจในการนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้กับสภาพพื้นที่นาของตน

ภาพกิจกรรม

004

003

130983013 2468043520166233 2101623453344235508 o

002

131300107 2468043646832887 3845794840433901821 o

005