วันที่26 ธันวาคม 2560
- จัดซื้อวัสดุในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี2561 คลิก
จัดจ้างพิมพ์วารสารใบธง คลิก

วันที่25 ธันวาคม 2560
- จัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561 คลิก

วันที่28 พฤศจิกายน 2560
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฏิบัติงาน คลิก

วันที่21 สิงหาคม 2560
จ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงาน การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่หลักเกฑ์ใหม่ ปี2560 คลิก

วันที่10 สิงหาคม 2560
จัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน คลิก

วันที่27 กรกฎาคม 2560
จ้างทำชุดโปสเตอร์ และจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าข้าว คลิก

วันที่13 กรกฎาคม 2560
จัดจ้างพิมพ์ระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยศูนย์ข้าวชุมชน พ.ศ. 2560 คลิก

วันที่5 กรกฎาคม 2560
จัดจ้างพิมพ์คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 คลิก
จ้างพิมพ์แบบบันทึกระบบการจัดการคุณภาพข้าวสำหรับเกษตรกร(GAP-02) คลิก

วันที่14 มิถุนายน 2560
จ้างผลิต Ingo graphics ๒D animation เส้นทางสู่นาแปลงใหญ่ คลิก

วันที่31 พฤษภาคม 2560
จัดจ้างพิมพ์หนังสือเชิงวิชาการฉบับการ์ตูน เรื่องการปลูกข้าวยุด 4G คลิก

วันที่24 พฤษภาคม 2560
จ้างจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 คลิก

วันที่9 พฤษภาคม 2560
จัดจ้างเหมาทำโล่รางวัล คลิก

วันที่5 พฤษภาคม 2560
จ้างทำคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรฐานศูนย์ข้าวชุมชน โครงการย่อยที่2 เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี2560 คลิก

วันที่28 เมษายน 2560
จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ คลิก

วันที่3 เมษายน 2560
จัดจ้างทำสื่อถ่ายทอดความรู้ (โปสเตอร์) โครงการย่อยที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครื่องข่าย ปี 2560 คลิก

วันที่29 มีนาคม 2560
จ้างทำป้ายฐานเรียนรู้ด้านข้าว ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) คลิก

วันที่13 มีนาคม 2560
จ้างทำคู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 คลิก

วันที่7 มีนาคม 2560
จัดจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้ คลิก

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2560
- จ้างออกแบบเอกสารพร้อมพิมพ์เข้าเล่ม เรื่อง ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนข้าว คลิก

วันที่13 มกราคม 2560 
จัดจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานด้านการสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ คลิก

วันที่13 มกราคม 2560 
- จัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว คลิก
- จัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว คลิก

วันที่29 ธันวาคม 2559 
- จัดซื้อเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก คลิก

วันที่26 ธันวาคม 2559
- จัดจ้างเหม่จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร คลิก

วันที่16 ธันวาคม 2559
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน คลิก

วันที่9 ธันวาคม 2559
- จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ คลิก

วันที่2 ธันวาคม 2559
- การจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่องขนาด ๔ แถว คลิก

วันที่1 ธันวาคม 2559
- จัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้วติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด 8 แถว คลิก

วันที่30 พฤศจิกายน 2559
- จัดผลิตเอกสารเผยแพร่ คลิก

วันที่29 พฤศจิกายน 2559
- จัดซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกลองตากข้าว คลิก

วันที่17 พฤศจิกายน 2559
จ้างออกแบบเอกสารพร้อมพิมพ์เข้าเล่ม เรื่องศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน คลิก
จ้างทำชุดสื่อโปสเตอร์ เรื่อง มาเรียนรู้การปลูกข้าวกันเถอะ คลิก

วันที่15 พฤศจิกายน 2559
จัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน คลิก

วันที่10 พฤศจิกายน 2559
จัดซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ คลิก

วันที่26 กันยายน 2559 
- จ้างทำชุดสื่อโปสเตอร์ คลิก
- จ้างทำป้ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) คลิก

วันที่25 สิงหาคม 2559
- จ้างจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน คลิก
- จ้างทำวีดีทัศน์ คลิก
- จัดจ้างเหมาจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร คลิก

วันที่22 สิงหาคม 2559
- จ้างเหมาจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิตปี2559 คลิก

วันที่4 สิงหาคม 2559
- จัดจ้างออบแบบและจัดพิมพ์เอกสารเรื่อง ชาวนารุ่นใหม่ หัวใจใหม่ทั้งระบบ คลิก

วันที่1 สิงหาคม 2559
- จ้างพิมพ์หนังสือวิชาการ ในโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2559 คลิก

วันที่21 กรกฎาคม 2559
- จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้ คลิก

วันที่12 กรกฎาคม 2559
- จัดจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชน คลิก

วันที่11 กรกฎาคม 2559
- จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ คลิก

วันที่4 กรกฎาคม 2559
- จ้างพิมพ์หนังสือวิชาการ ในโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2559 คลิก

วันที่21 มิถุนายน  2559
- จ้างพิมพ์ไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องหยอดข้าวแห้งเครื่องโรยข้าวงอกภายใต้
"โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี
2559" คลิก
- จ้างทำวีดีทัศน์ ในโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ประจำปี2559 คลิก
- จ้างผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การทำนาของชาวนารุ่นใหม่ คลิก