วันที่14 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร คลิก

วันที่13 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่4 ธันวาคม 2561
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่28 พฤศจิกายน 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 คลิก

วันที่23 พฤศจิกายน 2561
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่8 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถายเอกสารเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่1 ตุลาคม 2561
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน คลิก

วันที่11 กันยายน 2561
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ขนาด 50 ที่นั่ง และรถโดยสารไม่ประจำทาง ขนาด 10 ที่นั่ง คลิก

วันที่6 กันยายน 2561
-ประกาศผู้การเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มจัดสัมมนาร่วมวางแผนและพัฒนาการทำงานของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว คลิก

วันที่31 สิงหาคม 2561
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมการข้าวผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ คลิก

วันที่30 สิงหาคม 2561
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับและหนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ และพิมพ์สื่อเผยแพร่ คลิก

วันที่21 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพิมพ์คู่มือองค์ความรู้ จำนวน
5 เรื่อง และจ้างพิมพ์ทำเนียบ Smart Farmer ต้นแบบด้านข้าว คลิก

วันที่16 สิงหาคม 2561
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว คลิก

วันที่9 สิงหาคม 2561
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการในการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน โดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)” คลิก

วันที่26 กรกฎาคม 2561
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดรทัศน์ เรื่อง เผยแพร่ผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่20 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ คลิก

วันที่18 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อวีดีทัศน์ คลิก

วันที่20 มิถุนายน 2561
ประผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปี2561 โดยวีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่12 มิถุนายน 2561 
สัญญาจ้างจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ คลิก

วันที่23 พฤษภาคม 2561
-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ คลิก

วันที่19 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่8 กุมภาพันธ์ 2561
-  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่17 มกราคม 2561
ประกาศขอบเขต TOR จัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ ขนาด 8 แถว และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ คลิก
ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่15 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์วารสาร ใบธง โดยวิธีคัดเลือก คลิก

วันที่20 ตุลาคม 2560
สำเนาเอกสารการประกวดราคาจ้างจำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 คลิก

วันที่25 กันยายน 2560
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่23 สิงหาคม 2560
ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่10 สิงหาคม 2560
ประกาศการจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน จำนวน 298,200 ใบ ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 คลิก

วันที่24 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศขอบเขตงาน(TOR) การจัดซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกรองตากข้าวจำนวน 2,095 ม้วน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ คลิก

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2560
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว คลิก
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว คลิก

วันที่23 มกราคม 2560
- ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว คลิก
- ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว คลิก

วันที่12 มกราคม 2560
- ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) การจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว จำนวน ๑๔ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ คลิก
- ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) การจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว จำนวน ๑๐๘ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ คลิก

วันที่9 มกราคม 2560
- ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว คลิก
- ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตามชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว คลิก
- ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกรองตากข้าว คลิก

วันที่22 ธันวาคม 2559
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(b-bidding) คลิก

วันที่9 ธันวาคม 2559
- ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว คลิก

วันที่7 ธันวาคม 2559
- ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว คลิก
- ประกาศสอบราคาซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกรองตากข้าว คลิก

วันที่1 ธันวาคม 2559
- ประกาศสอบราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน  ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 คลิก

วันที่29 พฤศจิกายน 2559
- ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่15 พฤศจิกายน 2559
- ประกาศจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด 8 แถว จำนวน 14 เครื่อง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 คลิก
- ประกาศจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด 4 แถว จำนวน 108 เครื่อง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 คลิก
ประกาศจัดซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกรองตากข้าว จำนวน 2,095 ม้วน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 คลิก 

วันที่4 พฤศจิกายน 2559 
- ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 25 ชุด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2560 คลิก

วันที่16 กันยายน 2559 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ภายใต้โครงการปรังปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต ปี2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่31 สิงหาคม 2559
- ประกาศราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่22 สิงหาคม 2559
- ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่11 สิงหาคม 2559
- ประกาศขอบเขตงาน(TOR) การจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี2559 คลิก

วันที่9 สิงหาคม 2559
- ประกาศขอบเขตรายละเอียดการจัดจ้าง (TOR) จัดงาน "รณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่" ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี2559 คลิก

วันที่28 มิถุนายน 2559
- ประกาศขอบเขตงาน (TOR) การนำสื่อมวลชนศึกษาดุงานการบริหารจัดการศุนย์ข้าวชุมชนภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี 2559 คลิก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมการข้าวผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง