วันที่ 23 มีนาคม 2563
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่ 16 มีนาคม 2563
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิก

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮธ 4105 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกร (Existing Smart Farmer) หลักสูตร การเป็นวิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกร (Existing Smart Farmer) หลักสูตร การเป็นวิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 253
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง โครงการฝึกอบรมเกษตรกร (Existing Smart Farmer) หลักสูตร การเป็นวิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว หลักสูตรพัฒนาความรู้ และทักษะ Smart Assistant Officer ด้านมาตรฐาน GAP ด้าน ICS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว หลักสูตรพัฒนาความรู้ และทักษะ Smart Assistant Officer ด้านมาตรฐาน GAP ด้าน ICS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว หลักสูตรพัฒนาความรู้ และทักษะ Smart Assistant Officer ด้านมาตรฐาน GAP ด้าน ICS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่ 31 มกราคม 2563
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประกอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่” ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่ 30 มกราคม 2563
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกะเป๋าใส่เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Fermer) หลักสูตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Fermer) ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกะเป๋าใส่เอกสรในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่ 28 มกราคม 2563
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่ 17 มกราคม 2563
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮธ 4193 กทม และ 1กฉ 8267 กทม โดยเฉพาะเจาะจง คลิก
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจคลิก

วันที่ 14 มกราคม 2563
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สัมมนาชี้แจ้งโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่ 8 มกราคม 2563
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ปี2563 หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่วิทยากรมืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาจง คลิก
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ โดยวิะเฉพาะเจาะจง คลิก
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือการดำเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี2563/64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารใบธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่ 3 มกราคม 2563
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบิติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบิติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่ 26 ธันวาคม 2562
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศ เรื่อง วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างตรวจเช็คระบบไฟรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎศ 5034 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่ 6 ธันวาคม 2562
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่ 3 ธันวาคม 2562
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการฯ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว คลิก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่ 17 กันยายน 2562
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และระบบตรวจประเมนเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การตรวจรับ GAP แบบกลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่ 28 สิงหาคม 2562
- ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และระบบตรวจประเมินเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คลิก

วันที่ 22 สิงหาคม 2562
- ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และระบบตรวจประเมินเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คลิก

วันที่ 16 สิงหาคม 2562
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี2562 โดบวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่ 7 สิงหาคม 2562
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่ 5 สิงหาคม 2562
- ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี62 คลิก

วันที่31 กรกฎาคม 2562
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนกรรผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ ภาคใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่24 กรกฎาคม 2562
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดีทัศสารคดี ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง เผยแพร่ผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่13 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสอบค่าเอ็น พี เค และกรด-ด่างของดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่10 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปี62
คลิก 

วันที่18 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ กรมการข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่29 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
น.ส.สิริวรรณ สายสุด  น.ส.ใกล้รุ่ง ขอสวัสดิ์  น.ส.เนตรชนก ทองหนูเอียด
น.ส.ธนพร จันทร์สุวรรณ  น.ส.วิชญาพร ภูมรินทร์  น.ส.อุษมา ฉิมท้วม
น.ส.ธนพร นาคนิล  นายภูริน กระแสเทพ  นายธีรศักดิ์ ทัศน์เอี่ยม
น.ส.ธิดารันต์ คงศิริ  น.ส.ศุภวรรณ ชาภู่พวง  นายเฉลิม คุ้มทัพ
นายศรัญญู ถนิมลักษณ์  น.ส.ชาราดา กล่ำกลาย  น.ส.มนต์ฤดี เชื่ออุ่น
น.ส.พันธ์วิรา แสงอุทัย  นายณัฐนนท์ คร่องรับ  น.ส.ภัทราวดี ชาลี
นายธนากร แสวงสุข  นายวชิระ น้อยนารถ  น.ส.จิราภรณ์ ชมสุวรรณ
นายกำพล จันทร์ซ้อน  นายทรงศักดิ์ จันทร์แก้ว  นายธีรศักดิ์ พรหมคีรี
นายสนั่น สุขกลั่น  น.ส.ศุภินทรา คุ้มเครือ  นายนฤนนท์ โพธิ์ชู
น.ส.วิภาวัลย์ บุรีพันธ์  น.ส.หทัยรัชย์ มีสวัสดิ์  น.ส.ปภารินท์ หมื่นอาษา
นายประทีป จินดารักษ์

วันที่26 มีนาคม 2562
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสานภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี62 (ครั้งที่2) สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว คลิก
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องฯ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว คลิก
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว คลิก

วันที่5 มีนาคม 2562
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่24 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารใบธง โดยวิธีคัดเลือก คลิก

วันที่18 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2562 คลิก

วันที่14 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร คลิก

วันที่13 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่4 ธันวาคม 2561
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่28 พฤศจิกายน 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 คลิก

วันที่23 พฤศจิกายน 2561
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่8 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถายเอกสารเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่1 ตุลาคม 2561
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน คลิก

วันที่11 กันยายน 2561
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ขนาด 50 ที่นั่ง และรถโดยสารไม่ประจำทาง ขนาด 10 ที่นั่ง คลิก

วันที่6 กันยายน 2561
-ประกาศผู้การเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มจัดสัมมนาร่วมวางแผนและพัฒนาการทำงานของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว คลิก

วันที่31 สิงหาคม 2561
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมการข้าวผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ คลิก

วันที่30 สิงหาคม 2561
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับและหนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ และพิมพ์สื่อเผยแพร่ คลิก

วันที่21 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพิมพ์คู่มือองค์ความรู้ จำนวน
5 เรื่อง และจ้างพิมพ์ทำเนียบ Smart Farmer ต้นแบบด้านข้าว คลิก

วันที่16 สิงหาคม 2561
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว คลิก

วันที่9 สิงหาคม 2561
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการในการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน โดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)” คลิก

วันที่26 กรกฎาคม 2561
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดรทัศน์ เรื่อง เผยแพร่ผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่20 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ คลิก

วันที่18 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อวีดีทัศน์ คลิก

วันที่20 มิถุนายน 2561
ประผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปี2561 โดยวีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่12 มิถุนายน 2561 
สัญญาจ้างจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ คลิก

วันที่23 พฤษภาคม 2561
-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ คลิก

วันที่19 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่8 กุมภาพันธ์ 2561
-  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่17 มกราคม 2561
ประกาศขอบเขต TOR จัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ ขนาด 8 แถว และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ คลิก
ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่15 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์วารสาร ใบธง โดยวิธีคัดเลือก คลิก

วันที่20 ตุลาคม 2560
สำเนาเอกสารการประกวดราคาจ้างจำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 คลิก

วันที่25 กันยายน 2560
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่23 สิงหาคม 2560
ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่10 สิงหาคม 2560
ประกาศการจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน จำนวน 298,200 ใบ ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 คลิก

วันที่24 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศขอบเขตงาน(TOR) การจัดซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกรองตากข้าวจำนวน 2,095 ม้วน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ คลิก

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2560
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว คลิก
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว คลิก

วันที่23 มกราคม 2560
- ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว คลิก
- ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว คลิก

วันที่12 มกราคม 2560
- ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) การจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว จำนวน ๑๔ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ คลิก
- ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) การจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว จำนวน ๑๐๘ เครื่อง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ คลิก

วันที่9 มกราคม 2560
- ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว คลิก
- ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตามชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว คลิก
- ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกรองตากข้าว คลิก

วันที่22 ธันวาคม 2559
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(b-bidding) คลิก

วันที่9 ธันวาคม 2559
- ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด ๔ แถว คลิก

วันที่7 ธันวาคม 2559
- ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว คลิก
- ประกาศสอบราคาซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกรองตากข้าว คลิก

วันที่1 ธันวาคม 2559
- ประกาศสอบราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน  ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 คลิก

วันที่29 พฤศจิกายน 2559
- ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่15 พฤศจิกายน 2559
- ประกาศจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด 8 แถว จำนวน 14 เครื่อง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 คลิก
- ประกาศจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่อง ขนาด 4 แถว จำนวน 108 เครื่อง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 คลิก
ประกาศจัดซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกรองตากข้าว จำนวน 2,095 ม้วน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 คลิก 

วันที่4 พฤศจิกายน 2559 
- ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 25 ชุด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2560 คลิก

วันที่16 กันยายน 2559 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ภายใต้โครงการปรังปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต ปี2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่31 สิงหาคม 2559
- ประกาศราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่22 สิงหาคม 2559
- ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

วันที่11 สิงหาคม 2559
- ประกาศขอบเขตงาน(TOR) การจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี2559 คลิก

วันที่9 สิงหาคม 2559
- ประกาศขอบเขตรายละเอียดการจัดจ้าง (TOR) จัดงาน "รณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่" ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี2559 คลิก

วันที่28 มิถุนายน 2559
- ประกาศขอบเขตงาน (TOR) การนำสื่อมวลชนศึกษาดุงานการบริหารจัดการศุนย์ข้าวชุมชนภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี 2559 คลิก