กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ  
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 
ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้จัด 
Focus Group ภายใต้โครงการ
พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อลด
ความเสียหายจากการระบาดของข้าววัชพืช 
เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล
สวนพริกไทย อำเภอเมือง และตำบลบึงคอไห 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ 
และสภาพพื้นที่การระบาดของข้าววัชพืช


 
   
     
 
 
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
 เลขที่ 50  ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.๑๐๙๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร: ๐-๒๕๖๑-๔๔๗๙
E-mail : brpe@rice.mail.go.th