นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม


    อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

   

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง (รองอธิบดีกรมการข้าว) นายกฤษ อุตตมะเวทิน (รองอธิบดีกรมการข้าว) นายหวน ทนงาน (ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว) และคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว และผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566  ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว และผ่านระบบ ZOOM