ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ JAEC กับอีกก้าวความสำเร็จของผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 40) จำนวน 19 คน ที่สำเร็จการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น


    ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ JAEC กับอีกก้าวความสำเร็จของผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 40) จำนวน 19 คน ที่สำเร็จการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

   

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ JAEC กับอีกก้าวความสำเร็จของผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 40) จำนวน 19 คน ที่สำเร็จการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับผู้แทนเยาวชนเกษตรของกรมการข้าว จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายพงศ์ภูนาถ รุ่งเรือง นางสาวเพ็ญพิชชา พรรณสวัสดิ์ และนายกิตติศักดิ์ คำเลิศ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) รุ่นที่ 40 ประจำปี 2565 และเดินทางกลับประเทศไทย ภายหลังสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการฯ โดยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนาริตะ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 17.05 น.

โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการฝึกอบรมพิ้นฐานทางด้านภาษาและการเกษตรให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 12 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี และได้เข้าร่วมการฝึกงานเป็นระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 ถึง 8 มีนาคม 2566 โดยเยาวชนเกษตร JAEC รุ่นที่ 40 จำนวนทั้งสิ้น 19 รายได้แยกย้ายเข้าฝึกงานด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ กับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ Iwate, Miyagi, Tochigi, Saitama, Chiba, Kanagawa, Nagano, Ehime, Fukuoka และ Okinawa ณ ประเทศญี่ปุ่น