ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี


    ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมการสัมมนาสรุปการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) ประจำปี 2565

   

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมการสัมมนาสรุปการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) ประจำปี 2565 ของผู้นำเยาวชนเกษตร JAEC รุ่นที่ 40 จำนวน 19 ราย ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเวลากว่า 11 เดือน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในจำนวนนี้มีผู้นำเยาวชนเกษตรของกรมการข้าว จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายพงศ์ภูนาถ รุ่งเรือง นางสาวเพ็ญพิชชา พรรณสวัสดิ์ และนายกิตติศักดิ์ คำเลิศ โดยเยาวชนเกษตร JAEC รุ่นที่ 40 ได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปัญหาอุปสรรค และข้อคิดที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และรุ่นน้องเยาวชนเกษตร JAEC ที่กำลังเข้ารับการเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในรุ่นต่อไป

ทั้งนี้ โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการฝึกอบรมพื้นฐานทางด้านภาษาและการเกษตรให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 12 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี และได้เข้าร่วมการฝึกงานเป็นระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 ถึง 8 มีนาคม 2566 โดยเยาวชนเกษตร JAEC รุ่นที่ 40 ทั้ง19 ราย ได้สิ้นสุดการฝึกงานด้านการเกษตร ณ ประเทศญี่ปุ่น และเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา