ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกรมการข้าวของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรดีเด่น ปี 2566


    ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกรมการข้าวของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรดีเด่น ปี 2566

   

           วันที่ 23 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้ นางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกรมการข้าวของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรดีเด่น ปี 2566 พร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา ขัดแสง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายสุรเดช  สมิเปรม รองลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์