ชาวนาควรเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวในช่วงฤดูแล้ง