ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี


    ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำผู้แทนเยาวชนเกษตรของกรมการข้าว จำนวน 2 ราย

   

วันที่ 13 เมษายน 2566 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี  นำผู้แทนเยาวชนเกษตรของกรมการข้าว จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายภูวดล แพทย์เมืองจันทร์ และนางสาวอนัญญา สานไชย ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) รุ่นที่ 41 ประจำปี 2566 เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG676 เวลา 07.35 น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการฝึกอบรมพิ้นฐานทางด้านภาษาและการเกษตรให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 ราย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 11 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีกำหนดการฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567