อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566


    อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

   

วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566หลักสูตร พัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของ Smart Assistant Officer ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารกรมการข้าว ผ่านระบบ ZOOM โดยมี นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของ Smart Assistant Officer เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ การบริหารจัดการโครงการ และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ ที่ถูกต้องและชัดเจน เสริมสร้างสมรรถนะ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านข้าว และระบบการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวด้าน ICS เพื่อนำไปสู่การตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และพัฒนาสมรรถนะ (Team Building) สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานสามารถนำไปปฏิบัติงานสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด กิจกรรมสันทนาการและเก็บคะแนนระหว่างเรียน กิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับเทคนิคการเป็นนักส่งเสริมการเกษตรที่ดี อภิปรายและแบ่งกลุ่ม หลักการนักส่งเสริมและวิธีการปฏิบัติงาน/เป้าหมายการปฏิบัติ และวิธีการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กระบวนการกลุ่ม นำเสนอการเป็นนักส่งเสริมการผลิตข้าวบทบาทสมมุติ

ทั้งนี้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ปรับรูปแบบการฝึกอบรมเป็นแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์