ผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564


ผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลานตาบัว

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
 

ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์ตำบลหนองห้าง

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ

นายศักดิ์ดา  เขตกลาง

เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2564


ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ