การฝึกอบรม Developing Farmer ปี 2564


การฝึกอบรม Developing Farmer ปี 2564
หลักสูตร “การทำนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ออนไลน์)”ภาพรวมการฝึกอบรม Developing Farmer ปี 2564 รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Developing Farmer ปี 2564

หลักสูตร “การทำนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ออนไลน์)”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2564

โดยทีมวิทยากรจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง (ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom meeting)

ภาพรวมการฝึกอบรม Developing Farmer ปี 2564 รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Developing Farmer ปี 2564

หลักสูตร “การทำนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ออนไลน์)”

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2564

โดยทีมวิทยากรจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง (ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom meeting)