รายการ Smart Rice Thai Farmer 2564


สารคดีเผยแพร่ผลงานของ Smart Farmer ด้านข้าว ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพทำนา ดำเนินรายการโดยคุณนพขวัญ นาคนวล (จุ๋ม) พิธีกร/ผู้สื่อข่าวมากความสามารถ

รายการ Smart Rice Thai Farmer ตอนที่ 1 ทำความรู้จักโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านข้าว กับท่านณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว


รายการ Smart Rice Thai Farmer ตอนที่ 2 การดำเนินงานด้านการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านข้าว โดยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว


รายการ Smart Rice Thai Farmer ตอนที่ 3 “เข้าถึง ต่อยอด พัฒนา” ด้วยการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยนางสวณีย์  โพธิ์รัง ต้นแบบ Smart Farmer ด้านข้าว จ.สุพรรณบุรี


รายการ Smart Rice Thai Farmer ตอนที่ 4 “สุขบนดิน  วิถีคนปทุม” ด้วยการมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร โดยนายไพโรจน์ ตะเพียนทอง ต้นแบบ Smart Farmer ด้านข้าว จ.ปทุมธานี


รายการ Smart Rice Thai Farmer ตอนที่ 5 “นาข้าวสีขาว นาข้าวของขาวนาไทย” ด้วยการมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยนายธนกฤตย  พินธิสืบ  ต้นแบบ Smart Farmer ด้านข้าว จ.ลำปางรายการ Smart Rice Thai Farmer ตอนที่ 6 “ชาวนาไทย ยุคใหม่” มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยนายสุทธิพงษ์ กอนดอน ต้นแบบ Smart Farmer ด้านข้าว จ.หนองบัวลำภูรายการ Smart Rice Thai Farmer ตอนที่ 7 ชาวนายุคใหม่ ใช้“การตลาด” นำ “การผลิต” ด้วยการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด โดยนายพงศ์ภูนาถ รุ่งเรือง ต้นแบบ Young Smart Farmer ด้านข้าว จ.นครราชสีมา


รายการ Smart Rice Thai Farmer ตอนที่ 8 “ปราชญ์แห่งนา” ด้วยการมีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ โดยนายปัญญา แก้วทอง ต้นแบบ Smart Farmer ด้านข้าว จ.สงขลา


รายการ Smart Rice Thai Farmer ตอนที่ 9 “Smart Farmer ด้านข้าว นำความรู้สู่ชาวนาไทย” กรมการข้าว เดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรชาวนาไทยและข้าวไทย ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน