บุคลากร


  •   2021-03-10 15:38:41    3381  

นาย ขจร โนวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

0 2561 2528 ต่อ 3230

ผู้เชี่ยวชาญ


นาย กิติโชติ จันทร์ศรีตระกูล

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา

kitichot.c@rice.mail.go.th

ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง สายฝน ผลอุดม

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0 2561 2533 ต่อ 3140

นางสาว ดรุณี พาณิชย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นาย สุฤชา คล้ายเชียงราก

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นาย ชูโชค แจ้งโพธ์นาค

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นางสาว มณีรัตน์ สาพจน์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาว กุลิสรา เผ่าไทย

เจ้าพนักงานธุรการ

นาง นิตยา แก้วเก็บ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาว ธันยพร เมืองฮาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต


นางสาว วัชราภรณ์ พวงแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต

0 2561 4165 ต่อ 3150

watcharaporn.p@rice.mail.go.th

ว่าที่ พ.ต. วิศาล สมพงษ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นาย วีรชาติ สุขรัตนไชยกุล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว นภาพร กลางท่าไค่

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาว เกศวดี พึ่งเกษม

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นาง จิดาภา จันทร์แดง

นักวิชาการเกษตร

นางสาว ชลทิชา พรหมรักษา

นักวิชาการเกษตร

นาง คุณากร เข็มทอง

นักวิชาการเกษตร

นางสาว พันธ์วิรา แสงอุทัย

นักวิชาการเกษตร

นางสาว จิตราภรณ์ บานแย้ม

นักวิชาการเกษตร

นางสาว พรทิพย์ จันทร์แจ้ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ


นาย วิเชียร ยุ่นกระโทก

ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ

0 2561 3962 ต่อ 3210

wichien.y@rice.mail.go.th

นาย ยุทธการ แก้วแกมทอง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นาย สหรัฐ คุมพล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาว ชุติมา ปิ่นพงษ์

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

นาง เพ็ญผกา พันถัน

นักวิชาการเกษตร

นาย สุวิย์ ชุมทอง

นักวิชาการเกษตร

นางสาว เดือน ตรีทัพย์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาว อรอนงค์ โคกสูงเนิน

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเเละถ่ายทอดเทคโนโลยี

0 2561 4479 ต่อ 3240

ornanong.k@rice.mail.go.th

นางสาว วริศรา ทรัพย์เกษม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว จันทร์จิรา ขัดแสง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาว สุจิรัตน์ พูลสวัสดิ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นาย สมเจตต์ พุ่มประดล

นักวิชาการเกษตร

นางสาว วัชรี ทองศรีม่วง

นักวิชาการเกษตร

นางสาว สมฤทัย สงวนบุญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น


นางสาว ปริญญา เชื้อชูชาติ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 2561 3981 ต่อ 3160

parinya.c@rice.mail.go.th

นาง อุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นาย ทวีวัฒน์ ไชยวีระ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว อรพิน นิชำนาญ

นักวิชาการเกษตร

ว่าง

นักวิชาการเกษตร

นางสาว กาญจนาภรณ์ เผิ่งจันดา

นักวิชาการเกษตร

นาย ไพบูลย์ บัวแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ