ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ


    ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

   

               เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นายยุทธการ แก้วแกมทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี โดยมีนางสาว ณัฐธภา เสนานันท์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีให้เกียรติต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ติดตามงานจากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และนายประจักษ์ เหล็งบำรุง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมศูนย์บริการชาวนา กับดักแสงไฟ เครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ภายใต้การดำเนินงานของกิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าวและหน่วยบริการชาวนา  ทั้งนี้ คณะผู้ติดตามงานจากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ปี 2566 ในเบื้องต้นด้วย