สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ขอแสดงความยินดี กับน้องๆ เยาวชนยเกษตรกรมการข้าว JAEC รุ่นที่ 39 ที่สำเร็จการฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น


    นายพงศกร เบียดนอก และนางสาวสุนัฐชา สลัยรัมย์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) รุ่นที่ 39 ประจำปี 2564 มีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทย

   

           ขอแสดงความยินดี กับน้องๆ เยาวชนยเกษตรกรมการข้าว JAEC รุ่นที่ 39 ที่สำเร็จการฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ผู้แทนเยาวชนเกษตรของกรมการข้าว จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายพงศกร เบียดนอก และนางสาวสุนัฐชา สลัยรัมย์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) รุ่นที่ 39 ประจำปี 2564 มีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทย ภายหลังสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการฯ โดยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนาริตะ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 18.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลา 23.00 น. ด้วยสายการบิน Japan Airlines

โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการฝึกอบรมพิ้นฐานทางด้านภาษาและการเกษตรให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 2 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี แต่เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นออกไปเป็นวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยมีกำหนดการฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง 20 ตุลาคม 2565