เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนน 2565 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว


    ได้มอบหมายให้นายวีรชาติ สุขรัตนไชยกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่

   

               เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนน 2565 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นายวีรชาติ สุขรัตนไชยกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตเข้าร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการเกษตรประเทศเวียดนาม และเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จำนวน 26 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรระหว่างประเทศ ในเรื่องของ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมไปถึงนำเสนองานวิจัย และการแปรรูปต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการเกษตรประเทศเวียดนาม เป็นอย่างมาก