นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นายทวีวัฒน์ ไชยวีระ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววริศรา ทรัพย์เกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


    พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมรับชมการสาธิตการใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลสถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ

   

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นายทวีวัฒน์ ไชยวีระ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววริศรา ทรัพย์เกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมรับชมการสาธิตการใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลสถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center: NCDC) และเทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียมนำทาง (GNSS) ในด้านเกษตรกรรมแนวใหม่ (Smart Farming) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในปี 2565 ระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และบริษัท ยันมาร์ เอสพี จำกัด

ภายในงานได้มีการสาธิตการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรแบบอัตโนมัติ 4 รุ่น ประกอบด้วย 1)รถแทรกเตอร์แบบมีคนขับ 2)โรบอทแทรกเตอร์ไร้คนขับ 3)รถดำนาอัตโนมัติ และ 4)รถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้มีการนำอุปกรณ์ช่วยขับให้ตรงเข้ามาใช้ในผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น และควบคุมการทำงานแบบเรียลไทม์ด้วยแทปเล็ตหรือสมาร์ทโฟน เพื่อทดสอบการขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยความแม่นยำสูงโดยใช้ข้อมูลจาก NCDC ณ พื้นที่แปลงเกษตรสาธิต ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก NCDC และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาภาคเกษตรกรรรมของประเทศได้รับประโยชน์ในแง่ของการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิตในระยะยาว และการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรในอนาคตได้อย่างยั่งยืน