การฝึกอบรม Existing Smart Farmer ประจำปี ๒๕๖๔


การฝึกอบรม Existing Smart Farmer ประจำปี 2564
หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรสู่วิทยากรมืออาชีพ (ออนไลน์)”ภาพรวมการฝึกอบรม Existing Smart Farmer ปี 2564 รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Existing Smart Farmer ปี 2564 

หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรสู่วิทยากรมืออาชีพ (ออนไลน์)”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2564

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom meeting)


ภาพรวมการฝึกอบรม Existing Smart Farmer ปี 2564 รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Existing Smart Farmer ปี 2564 

หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรสู่วิทยากรมืออาชีพ (ออนไลน์)”

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2564

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom meeting)ng)

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Existing Smart Farmer ปี 2564

หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรสู่วิทยากรมืออาชีพ (ออนไลน์)”

หัวข้อ "แนวทางการสร้างเครือข่ายวิทยากรด้านข้าว" โดย อาจารย์กนกพร  วิเศษศิริ

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Existing Smart Farmer ปี 2564

หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรสู่วิทยากรมืออาชีพ (ออนไลน์)”

หัวข้อ "หลักการสื่อสารแบบมืออาชีพทาง social media" โดย อาจารย์สิรภพ รุจรัตนพล
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Existing Smart Farmer ปี 2564

หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรสู่วิทยากรมืออาชีพ (ออนไลน์)”

หัวข้อ "การปรับและพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้" โดย อาจารย์ยิ่งยอด มัญชุวิสิฐ

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Existing Smart Farmer ปี 2564

หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรสู่วิทยากรมืออาชีพ (ออนไลน์)”

หัวข้อ "การปรับและพัฒนาด้านทัศนคติและบุคลิกภาพ" โดย อาจารย์ยิ่งยอด มัญชุ
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Existing Smart Farmer ปี 2564

หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรสู่วิทยากรมืออาชีพ (ออนไลน์)”

หัวข้อ "การเพิ่มศักยภาพการเป็นวิทยากรระดับต้น" โดย อาจารย์ยิ่งยอด มัญชุวิสิฐ

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Existing Smart Farmer ปี 2564

หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรสู่วิทยากรมืออาชีพ (ออนไลน์)”

หัวข้อ "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" โดย อาจารย์ยิ่งยอด มัญชุวิสิฐ
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Existing Smart Farmer ปี 2564

หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรสู่วิทยากรมืออาชีพ (ออนไลน์)”

หัวข้อ "การปรับและพัฒนาความเชื่อมั่นบนเวที" โดย อาจารย์คณากร คงประทีป