บุคลากร


  •   2021-03-10 15:38:41    2032  

นาย ขจร โนวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

ผู้เชี่ยวชาญ


นาย กิติโชติ จันทร์ศรีตระกูล

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง สายฝน ผลอุดม

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นาย สุฤชา คล้ายเชียงราก

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นาย ชูโชค แจ้งโพธ์นาค

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นางสาว มณีรัตน์ สาพจน์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาว ภัทรารวีย์ ตุลาธร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาว กุลิสรา เผ่าไทย

เจ้าพนักงานธุรการ

นาง นิตยา แก้วเก็บ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาว ธันยพร เมืองฮาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต


นางสาว วัชราภรณ์ พวงแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต

ว่าที่ พ.ต. วิศาล สมพงษ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาว นภาพร กลางท่าไค่

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นาย วีรชาติ สุขรัตนไชยกุล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว เกศวดี พึ่งเกษม

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นาง จิดาภา จันทร์แดง

นักวิชาการเกษตร

นางสาว พรทิพย์ จันทร์แจ้ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาว ชลทิชา พรหมรักษา

นักวิชาการเกษตร

นาง คุณากร เข็มทอง

นักวิชาการเกษตร

นางสาว พันธ์วิรา แสงอุทัย

นักวิชาการเกษตร

นางสาว จิตราภรณ์ บานแย้ม

นักวิชาการเกษตร

กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ


นาย วิเชียร ยุ่นกระโทก

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ

นาย ยุทธการ แก้วแกมทอง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นาย สหรัฐ คุมพล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาว ชุติมา ปิ่นพงษ์

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

นาย สุวิย์ ชุมทอง

นักวิชาการเกษตร

นาง เพ็ญผกา พันถัน

นักวิชาการเกษตร

นางสาว เดือน ตรีทัพย์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาว อรอนงค์ โคกสูงเนิน

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเเละถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสาว จันทร์จิรา ขัดแสง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาว วริศรา ทรัพย์เกษม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว สุจิรัตน์ พูลสวัสดิ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นาย สมเจตต์ พุ่มประดล

นักวิชาการเกษตร

นางสาว วัชรี ทองศรีม่วง

นักวิชาการเกษตร

นางสาว สมฤทัย สงวนบุญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น


นางสาว ปริญญา เชื้อชูชาติ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

นาง อุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นาย ทวีวัฒน์ ไชยวีระ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว อรพิน นิชำนาญ

นักวิชาการเกษตร

นางสาว มนต์ฤดี เชื้ออุ่น

นักวิชาการเกษตร

นาย ไพบูลย์ บัวแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ